Array

Prodej dřeva

20.2.2015

RP Správa CHKO LP nabízí k prodeji dřevo na pni (topol) v lokalitě u parkovišti u jezera Poděbrady cca 1 km SZ od Olomouce.

Jedná se o cca 73 m3 převážně topolového a vrbového dřeva narušeného zdravotního stavu. Podrobná specifikace je  uvedena v příloze č. 2 (číslo stromu, druh dřeviny, obvod kmene, zdravotní stav, způsob zpracování dřevní hmoty, parc.č.). Stromy určené k těžbě jsou v terénu vyznačeny modrým číslem (káceny budou pouze dřeviny s číslem, které je uvedené v příloze č. 2). Máte-li zájem, můžete si předmětnou lokalitu prohlédnout v doprovodu pracovníka Regionálního pracoviště Správy CHKO LP. Termín lze dohodnout na tel. 724 539 009.

 

Základní požadavky:

1.    Prodej dřeva na pni

2.    Kupující vyznačené stromy k těžbě převezme jak leží a stojí, pokácí a odvětví (dle pokynů pověřené osoby prodávajícího), vzniklou klest odklidí, stanoví její objem a odveze z lokality, vyrobené dříví změří, očísluje, určí jeho kubaturu a odveze z lokality. Dále zajistí povýrobní úpravu pracoviště, zatření ran odřených stromů, srovnání narušeného terénu (vyježděných kolejí) – to vše na své náklady a v termínu do 31. března 2015.

3.    Těžba a odvětvování bude provedena za použití JMP. Technologie přibližování dříví na OM a umístění OM budou dohodnuty a odsouhlaseny RP SCHKO LP.

4.    Kupující si na své náklady zajistí možnost skládkování a dopravy dřeva přes cizí pozemky a přebírá odpovědnost za veškeré případně vzniklé škody na těchto pozemcích a na cestách využívaných k dopravě dřeva.

5.    Fakturovaná částka nebude vycházet z rámcově stanoveného objemu dříví (73 m3), nýbrž ze skutečně vytěženého objemu dříví, zjištěného kontrolou číselníku v lokalitě.

Vaše nabídka by měla  obsahovat:

-       Nabídku ceny za dříví na pni (bez DPH), a to vyplněním nabídkového souboru, uvedeného v příloze č. 2 tohoto dopisu.

-       Kopii dokladu o oprávnění k podnikání

-       Reference

-       Jiné skutečnosti, které by Vás mohly upřednostňovat před ostatními zájemci.

Kritéria podle kterých budou nabídky posuzovány:

-       Nejlepší cenová nabídka – 100 % váha

Termín pro zaslání nabídky je stanoven na 5.3.2015, 14:00 hodin. Nabídky budou dodány osobně nebo emailem na adresu: olga.zernickova@nature.cz.

 

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Přílohy:

č.1 – Lokalizace

č.2 – Specifikace dřeva, určeného k těžbě

č.3 – Nabídkový soubor pro vyplnění cen dle jednotlivých sortimentů

č.4 – Pokyny pro zpracování nabídky

č.4 – Návrh textu kupní smlouvy

Přílohy:

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt