Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Činnost regionálního pracoviště

Činnost regionálního pracoviště

Správa CHKO Litovelské Pomoraví vykonává v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/92 Sb.) činnost odborné organizace ochrany přírody a dále je vybavena pravomocemi speciální státní správy na úseku ochrany přírody 
a krajiny. Na území CHKO administruje Správa CHKO Program péče o krajinu, zajišťuje péči o 27 maloplošných zvláště chráněných území přírody a další rozsáhlé pozemky ve vlastnictví státu. Správa CHKO má svou působnost i mimo území samotné CHKO, kde vydává výjimky pro silně a kriticky ohrožené druhy a zajišťuje péči o národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla, Špraněk, Zástudánčí a Žebračka a národní přírodní památky Chropyňský rybník, Křéby, Park v Bílé Lhotě, Na skále, Státní lom, Růžičkův lom a Hrdibořické rybníky.

Správa CHKO zajišťuje aktivní péči o krajinu Litovelského Pomoraví také dalšími prostředky, např.:

  •  cílevědomým řešením Programu revitalizace říčních systémů (obnova a revitalizace vodního režimu krajiny),
  • zajišťováním ekologicky optimálních průtoků v tocích,
  • realizací prvků územního systému ekologické stability (výsadby remízků, břehových porostů apod.),
  • péčí o trvalé travní porosty v údolní nivě (včetně zajišťování dotací na tyto společensky potřebné práce),
  • vytvářením ekologicky stabilních druhově a prostorově bohatých lužních lesů,
  • realizací Programu obnovy venkova v obcích CHKO s cílem podpořit trvale udržitelný rozvoj obcí a udržet typický krajinný ráz hanáckého venkova atd.

Působnost Správy CHKO Litovelské Pomoraví:

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt