Krajinný ráz a výstavba

JAK STAVĚT V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ

(viz také leták "Jak stavět v CHKO Litovelské Pomoraví" "Jak stavět v CHKO Litovelské Pomoraví" v PDF (dokument Adobe PDF))

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena  mimo jiné  proto,  aby  zůstaly do budoucna zachovány  a  rozvíjeny hodnoty zdejší krajiny, její pestrost, příroda i typický vzhled sídel a staveb.

Co jsou regulativy

K ochraně krajiny před poškozením slouží soubor pravidel, která upravují stavební činnost v území – tedy regulativy. Pokud chcete stavět nebo upravovat dům na území chráněné krajinné oblasti, musíte se řídit jednak stavebním zákonem, jednak ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny. Konkrétní  opatření  pro  jednotlivá  území upřesňuje Plán péče o chráněnou krajinnou oblast, stavební činnosti se týkají jeho stavební regulativy.
V  §  12  zákona  114/1992  Sb.  o  ochraně přírody  a krajiny se říká: „Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho hodnotu...” a  dále  je  vysvětleno: „Krajinný  ráz  je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa, … harmonické měřítko a vztahy v krajině.” Regulace výstavby nebo způsobu využití území z hlediska ochrany krajinného rázu znamená omezení nebo usměrnění předpokládaného vlivu těchto činností na určité významné prostorové vztahy a vizuálně vnímatelné hodnoty území.

Kulturní a historickou charakteristikou se rozumí:

a)  struktura zástavby
Strukturu zástavby určuje velikost, hustota a typ sídel – jinak vypadají vesnice na Hané a jinak v severních Čechách. Svědčí o vývoji postupného osidlování a hospodářského využití krajiny
b)  typický charakter staveb
Charakter vlastní stavby určuje měřítko (rozměry) domu, jeho tvar, sklon střechy, použité barvy a materiály a také detaily (dekorace, vikýře apod.)

 

Účel stavebních regulativů

Strukturu zástavby chrání urbanistické regulativy, zastavitelná (sídla) a nezastavitelná území (volnou krajinu) vymezuje územní plán.
Dle pánu péče o CHKO je volná  krajina územím nezastavitelným, kde lze výjimečně připustit stavby, které jsou nezbytně nutné pro zajišťování ekologicky příznivého les­nického a zemědělského hospodaření v krajině, k zajištění ekologicky optimálního vodního režimu a revitalizace říční sítě.
Pokud regulativy existují a jsou dodržovány, urbanistická struktura krajiny zůstane zachována, samoty zůstanou samotami, ves vsí, krajina krajinou.
Charakter a vzhled staveb chrání stavební regulativy
Regulativy mají usnadnit navrhování staveb v harmonii s prostředím. Návrh každé stavby musí vedle provozního účelu sledovat i vzhledový účinek ve vztahu k místu a okolí.
Pokud takové regulativy existují, zůstanou zachovány typické znaky místních staveb i krajiny domova – lze rozpoznat, kterou oblastí právě procházíme.

… a co se stane, když nefungují

Zkazit  dům  není  jako  zkazit  oběd;  ze  špatného domu je nám zle celý život.

Nejsou-li urbanistické regulativy, zástavba  se  rozlézá do  krajiny  a  stírá  tradiční  dělení  na sídla  a  volnou  krajinu. Už se nepozná, kde končí jedno sídlo a začíná druhé. A zatím uvnitř vesnic se skrývá spousta nevyužitých domů i stavebních pozemků.
Nebo vznikne nové město na vsi. Vztah k okolí se vytratil, jednotlivá místa, byť v různých regionech, se od sebe vůbec neliší.
Nová zástavba není přirozeným pokračováním původní vesnice
Nejsou-li stavební regulativy, zmizí charakteristické znaky místa. Je narušeno měřítko i proporce staveb. Chybí řád a symetrie. Nastoupí chaos a nesoulad mezi nevzhlednými domy.
Dům vpravo nevhodně převyšuje dochovanou zástavbu

Struktura zástavby –  z čeho vycházet a co respektovat

Kdo hledá, najde…

V Litovelském Pomoraví jsou typické kompaktní vsi s centrální nebo ulicovou návsí. Obytná  část  domu  je  orientovaná  do ulice,  hospodářská  do zahrad. Obytné objekty jsou převážně jednopodlažní s nízkým patrem původně využitým jako sýpka.

Historický půdorys obce Náklo - domy respektují uliční čáru a mají hákovou dipozici

 

Jižně od Litovle je obytné stavení rovnoběžné s návsí, ulicí.

 

Severně od Litovle je zástavba ovlivněna vlivy horního Pomoraví. Domy jsou volněji uspořádány a někdy obráceny štítem do ulice.

Struktura zástavby – jak umístit stavbu

Přece podle územního plánu!

Proč  je  nutné  respektovat  dochovanou  strukturu  zástavby? Na příkladu vidíte, kam vede další zahušťování a obestavování okraje malé obce. Domy nevychází z původ­ních proporcí, štíty jsou orientovány na vnější stranu a chybí jakákoliv zeleň. Jak by jste se cítili při vstupu do obce?

 

Na okraj vsi je vhodné umístit:
a) sady a zahrady
b) plochy střech, stodoly chránící obytný prostor před povětrností

 

 

Struktura zástavby – jak stavbu neumisťovat

Kde není územní plán, platí zákony džungle.

Stavět se smí jen na místech určených územním plánem s ohledem  na  vztah  staveb  k  okolí,  k  utváření  terénu a charakteru krajiny. Stavby ve volné krajině, na výšinách a z dálky viditelných místech nejsou vhodné a hyzdí krajinu.

Stejně tak by se neměly obestavovat komunikace vedoucí ze vsi a propojovat jednotlivá sídla zástavbou. Sebelepší architektura  domu  nemůže  nahradit  poškozenou krajinu!

Na okraj vsi není vhodné umísťovat:
a) chlívky, kolny a altánky
b) podle pravítka střižené jehličnany
c) štíty a průčelí
d) izolované obytné domy se stěnami „prostřílenými” okenními otvory

Charakter staveb –prvky původní hanácké
architektury

Jednou z cest jak zachovat osobitý ráz hanáckých vesnic je tvůrčí pokračování po staletí vytvořených tradic. Nové domy i hospodářské objekty by měly být výrazem zdravého patriotismu a dodržováním základních architektonických pravidel, jež hanáckým vesnicím vtiskly naši předkové.


Prvky původní hanácké jsou především:

 • obdélníkový půdorys domu
 • sedlová nebo polovalbová střecha s krytinou z pálené tašky či břidlice (příp. jejich imitace) se sklonem 35-40°
  přízemní obytný dům, případně s obytným podkrovím či sníženým patrem; v uliční frontě respektuje výšku okolní zástavby a její stavební čáru
 • obdélníková okna, posazená na výšku
 • hladká omítka, ve světlých odstínech pastelových barev či bílá.

Při rekonstrukcích starých vesnických domů by neměly být měněny základní proporce domu: půdorys, výška, tvar stře­chy. Žádoucí je návrat k původním proporcím dveří a oken, včetně materiálu a členění. Obecně platí, že při opravách je třeba používat především tradiční materiály – vápenné omítky, pálené tašky, břidlice, kámen, dřevo či kovářsky zpracovanou ocel.

Jak postupovat při nové výstavbě v CHKO

V zásadě existují dva vhodné přístupy:
a)  přizpůsobit  se charakteru  staveb  v  okolí  (obdélníkový půdorys,  jednoduchý  tvar  bez  výstupků,  sedlová  střecha 35–40°, vertikální okna posazená na výšku, tradiční barvy a materiály).

b)  inspirovat se původní okolní zástavbou k vytvoření osobitého, nezaměnitelného výrazu (zachování tradičního tvaru, měřítka a barevnosti, doplnění soudobými originálními detaily).

Pamatujme, že lidová architektura vznikla citlivým ztvárněním prostých přirozených forem.

... a jak nepostupovat při nové výstavbě

Stačí  se  nechat  zlákat  libovolným  katalogem  nových rodinných domů – ani  jeden nebyl navržen pro Litovelské Pomoraví!
Čím bude stavba členitější, čím více bude mít balkónů, vikýřů, arkýřů a rizalitů, přístavků a loubí, tím víc bude ve zdejší krajině působit jako pěst na oko.

Místní specifika a projev osobnosti majitele jsou nahrazeny módními stereotypy, opakovanými po celé Evropě, viz fotografie s ukázkami nevhodných staveb.

Při nové výstavbě je třeba se ohlédnout trochu zpět a vrátit se ke staletími prověřené jednoduchosti našich předků a s rozvahou užívat „módních prvků“. Co je totiž módní dnes, nemusí být módní za deset let. Váš dům by se měl líbit jak vám, tak i těm, kteří se na něj budou muset dívat, až půjdou kolem. Stavebníkům, kterým záleží na tváři hanácké vesnice, nabízí Správa CHKO Litovelské Pomoraví odborné konzultace.

 

Hlavní zásady jak stavět

K hlavním zásadám patří zejména:

 • domy v uliční frontě respektují výšku okolní zástavby a její stavební čáru
 • půdorys protáhlý, obdélníkový nebo tvaru L, T nebo U, se šířkou průčelí do 9 m
 • počet podlaží – jedno, případně přízemí s podkrovím
 • střecha sedlová o sklonu 35 – 40º, výjimečně s polo­valbami či valbová
 • krytina taškami, výjimečně cementovými šablonami, cihlově červené až hnědé barvy
 • podkroví osvětlené převážně ze štítu, vikýře a střešní okna lze používat střídmě, na odvrácené straně
 • štítové průčelí hladké, symetricky členěné
 • přesahy střech ve štítu minimální, u okapu do 40 cm
 • otvory (okna, dveře) obdélníkové na výšku, i velké otvory o rozměru vrat, v podkroví vždy menší okna, vhodné je svislé a vodorovné dělení oken i dveří
 • vnější omítky hladké, bílé nebo v přírodních odstínech, případně velmi světlých barev
 • dřevo na fasádě je přípustné jako obklad podkroví nebo k odlišení částí stavby; celodřevěné domy nejsou typické
 • balkón, arkýř, rizalit není vhodný
 • kámen lomový s minimální spárou horizontálně kladený
 • oplocení – průhledný plot s pevnou nízkou podezdívkou, výška plotu max. 1,7 m, u zadních částí parcel popř. mezi pozemky možnost pletiva; na nízké podezdívce nejlépe dřevěný plot, příp. kovářsky zpracované ocelové ploty vertikálně členěné
 • zpevněné veřejné prostory z dlažby, nejlépe kamenné, připouští se betonová zámková dlažba v přírodních odstínech, u chodníků nepoužívat zvýšené obrubníky
 • hospodářské objekty umístit v zadních částech parcel

Čeho se vyvarovat aneb zločiny
proti krajinnému rázu

K nejčastějším chybám patří:

 • stavby ve volné krajině, na výšinách a z dálky viditelných místech, přehuštěná zástavba s malými parcelami
 • čtvercový nebo nadměrně členitý půdorys
 • netypický sklon střechy, nepravidelná střecha
 • neuspořádané, bizarní tvary
 • přesahy střechy nad 40 cm, u polovalby nad 25 cm
 • lichoběžníkové vikýře
 • prolámaná průčelí (ústupky, výstupky, balkóny, arkýřky, lodžie, přístavky, množství oken)
 • zlaté mřížky uvnitř prosklení oken
 • jásavé, jedovaté či oslepující barvy fasády,
 • předsazené venkovní schodiště a rampy
 • podezdívky vyšší než 50 cm, ploty s masivními sloupky z prefabrikovaných bloků
 • sruby
 • a další dle fantazie stavebníka: kurníky, kolny, skleníky ...

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt