Monitoring a výzkum

Součástí činnosti Správy CHKO Litovelské Pomoraví je také vědecký výzkum živé i neživé přírody Litovelského Pomoraví. 
Na některých vědeckých pracech se podílejí pracovníci Správy CHKO, většina prací je řešena v úzké spolupráci s předními vědeckými institucemi např. Přírodovědeckou fakultou Palackého univerzity v Olomouci, Lesnickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Ústavem geoniky Akademie věd v Brně či Agenturou ochrany přírody a krajiny.


Postupně jsou zpracovávány základní botanické a zoologické inventarizační průzkumy pro jednotlivá maloplošná zvláště chráněná území. Značné prostředky věnuje Správa CHKO v posledních letech do výzkumu vodního režimu řeky Moravy 
a to zejména v souvislosti s protipovodňovou ochranou lidských sídel v Litovelském Pomoraví.


Výzkumné práce ukončené

 1. Bílá K.: Mechorosty a jejich význam na trvalých plochách v lužních lesích CHKO Litovelské Pomoraví – výchozí stav. Diplomová práce
 2. Čelechovský A.: Odontosia sieversii (Lepidoptera) v CHKO Litovelské Pomoraví
 3. Dančák M.: Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika (cévnaté rostliny)
 4. Dančák M.: Inventarizační průzkum PP U přejezdu z oboru botanika (cévnaté rostliny)
 5. Dačenková A.: Limoniidae PR Plané Loučky a PR Panenský les
 6. Duchoslav M.: Inventarizační průzkum na území NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom (včetně širšího území EVL Kosíř-lomy) pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva)
 7. Duchoslav M.: Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva)
 8. Hájková L.: Sinicová a řasová flóra revitalizovaných mokřadů v PR Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví). Bakalářská práce
 9. Hejtmánková M.: Proměnlivost dorzálního zbarvení v populacích skokana hnědého
 10. Horčičko I.: Čmeláci r. Bombus CHKO Litovelské Pomoraví
 11. Kincl L.: Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika
 12. Kincl L.: Inventarizační průzkum PP U přejezdu z oboru botanika
 13. Konečná S.: Sezónní dynamika fytoplanktonu litovelských rybníků. Bakalářská práce
 14. Kovařík P.: Ornitologický průzkum severozápadní části PR Litovelské luhy
 15. Krejčí M.: Herpetologický inventarizační průzkum v Národní přírodní rezervaci Zástudánčí
 16. Maňas M.: Malakologický výzkum v CHKO LP (mimo NPR, NPP)
 17. Mládek J.: Inventarizační průzkum západní části PR Litovelské luhy z oboru botanika (cévnaté rostliny a rostlinná společenstva)
 18. Nakládal O.: Průzkum brouků (Coleoptera) podlitovelských luhů provedený v roce 2006
 19. Navrátil L.: Bobr evropský v CHKO Litovelské Pomoraví (oblast od Nových Mlýnů po severní hranici CHKO)
 20. Vyhnálek V.: Vodní brouci (Haliplidae, Gyrinidae, Dytiscidae – mimo r. Dytiscus) CHKO Litovelské Pomoraví (niva Moravy mezi Mladčí a Moravičany)
 21. Duchoslav M.:Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (rostlinná společenstva)
 22. Krátký M., Dostalík S.: Botanický inventarizační průzkum NPP Chropyňský rybník 
 23. Krátký M., Dostalík S.: Botanický inventarizační průzkum PR Vápenice
 24. Krátký M., Dostalík S.: Botanický inventarizační průzkum PR Kačení louka
 25. Dančák M.:Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny)

Výzkumné práce rozpracované

 1. Bureš S.: Ornitologický výzkum CHKO Litovelské Pomoraví (do r. 2011)
 2. Bureš S., Adamík P.: Evolučně etologický výzkum lejska bělokrkého a černohlavého (do r. 2011)
 3. Krist M.: Ploštice (Heteroptera) CHKO Litovelské Pomoraví (vybrané lok. v území CHKO – mimo MZCHÚ) - do r. 2007
 4. Hrnčíř J.: Motýli (Lepidoptera) CHKO Litovelské Pomoraví (vybrané lok. v území CHKO – mimo MZCHÚ) - do r. 2007
 5. Konečná S.: Algologický výzkum litovelských rybníků
 6. Janča M.: Výzkum lejska bělokrkého (do 2009)
 7. Nakládal O.: Entomologický výzkum v části CHKO (do 2010)
 8. Sacherová V., Merta L.: Výzkum žábronožek sněžních v CHKO LP (do 2008)
 9. Lusk S.: Ichtyofauna CHKO LP – a zejména PR Chomoutovské jezero (do 2009)
 10. Kožený P. (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v Praze): Monitorování plavené i kotvené dřevní hmoty v řece Moravě v oblasti Vrapače – zaměřování kmenů na Vrapači

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt