Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví

Plán péče je základní řídící dokument pro všechny aktivity na území CHKO.

Plán péče pro CHKO Litovelské Pomoraví byl vypracován v roce 2008 a poté byl schválen Ministerstvem životního prostředí České republiky pro období 1.1.2009 - 31.12.2018. 

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli, na ředitelství AOPK ČR v Praze a na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze.

S plánem péče je možné se seznámit na pracovišti Správy CHKO v Litovli a nebo si jej stáhnout 
z těchto stránek.

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví:

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví - návrh (0,5 MB)

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví - přílohy návrhu (0,5 MB)

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví - rozbory (3,1 MB)

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví - rozbory přílohy (0,8 MB)

 

Mapové přílohy ve formátu JPEG, ZIP archiv 17 MB.

1 Orientační mapa CHKO Litovelské Pomoraví
2 Zonace CHKO Litovelské Pomoraví
3 MZCHÚ a lokalizace památných stromů
4 EVL a Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
5 Územní systém ekologické stability
6 Charakteristické krajinné celky a místa krajinného rázu
7 Vlastnictví lesů v CHKO Litovelské Pomoraví
8 Kategorie lesa v CHKO Litovelské Pomoraví
9 Hranice honiteb
10 Říční systém na území CHKO
11 Vodní útvary podzemních vod svrchní a základní vrstvy
12 CHOPAV a ochranná pásma vodních zdrojů
13 Záplavová území v CHKO Litovelské Pomoraví
14 Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje
15 Dobývací prostory a CHLÚ
16 Turistické trasy v CHKO Litovelské Pomoraví

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt