Správa CHKO Litovelské Pomoraví >> Sport, turistika, rekreace

Sport, turistika, rekreace

Správa CHKO LP udělila žadateli, občanskému sdružení Vodácká Morava, souhlasy s vyznačením vodácké cesty na území PtačíoblastiLitovelské Pomoraví a na území Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy (NPR):

  1. CELOROČNĚ je vyznačen úsek vodácké cesty od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy, od Litovle po jez Hynkov po Malé Vodě a od jezu Hynkov po Olomouc po Mlýnském potoce (pravomocné rozhodnutí č.j. S/1622/LM/2010-0111/LM/2011 ze dne 26.1.2011) a
  2. V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA  je vyznačen úsek vodácké cesty od Litovle po jez Hynkov po hlavním toku Moravy (pravomocné rozhonutí č.j. S/0343/LM/2011-0667/LM/2011 ze dne 14.4.2011).
Trasa vodácké cesty je vyznačena od Mohelnice po jez Litovel na hlavním toku řeky Moravy, v Litovli pokračuje na elektrárenském náhonu po ulici Dukelskou, dále od ulice Palackého po Malé Vodě až do Hynkova a z Hynkova po Mlýnském potoce až do Olomouce.
Mlýnský potok, obdobně vypadá i Malá Voda.

Hlavní tok řeky Moravy v NPR (mezi Litovlí a Hynkovem) je možné splouvat v období od 1. srpna do 31. března. Respektováním tohoto časového omezení chráníte zdejší přírodu a zejména umožňujete nerušený vývoj vzácným druhům živočichů, kteří žijí v korytě řeky Moravy.

Hlavní tok řeky Moravy v NPR

V porovnání s hlavním tokem řeky Moravy je splouvání Malé Vody a Mlýnského potoka snadnější a bezpečnější. Tato boční ramena řeky Moravy se vyznačují poměrně vysokou a stálou hladinou vody, menším výskytem naplaveného dřeva a dobrou dostupností. Protékají v blízkosti zastavěných území, kde je možnost občerstvení a dovozu lodí k řece. Morfologie těchto vodních toků (bez strmých obnažených břehů a štěrkopískových náplavů) nezakládá podmínky pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků.

Podél vyznačené vodácké cesty bude umístěno informační značení. Tabule usnadní orientaci na vodácké cestě, upozorní na zvlášť nebezpečná místa a vybídnou k ohleduplnému chování k přírodě. Také touto cestou Vás prosíme, abyste při splouvání řek v Litovelském Pomoraví dodržovali následující pravidla:

  • Splouvejte tiše, abyste nerušili živočichy v okolí řeky.
  • Svoje odpadky si odvezte domů a neodhazujte je do řeky a na břehy.
  • Nevystupujte na štěrkopískové náplavy, kde by mohli hnízdit vzácné druhy ptáků, pokud plujete se psem, nenechete ho pobíhat po náplavech.
  • Pro vaši bezpečnost i ochranu břehů vystupujte a nastupujte z lodí pouze na místech k tomu doporučených.
  • Respektujte zákaz plavby po vodních tocích, kde není vyznačená vodácká cesta.
  • Přijíždějte do blízkosti řeky motorovým vozidlem za účelem dovozu a odvozu lodí pouze po silnicích a místních komunikacích. Například příjezd k jezu Nové Mlýny, k jezu Řimice a k jezu Hynkov je zakázán!
  • Táboření a rozdělávání ohňů zatím není na žádném místě poblíž řeky povoleno, jez Řimice a jez Hynkov nevyjímaje. Využijte prosím služeb stávajících ubytovacích zařízení v zastavěném území.

Pokud budete respektovat tyto pokyny, nevystavujete se riziku postihu za porušení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny (viz § 87 přestupky a § 88 pokuty uvedeného zákona).

V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví plujete po vyznačené vodácké cestě na vlastní nebezpečí! Dbejte zvýšené opatrnosti v úsecích, kde je naplavené dřevo. Ve zvláště chráněném území jsou kmeny v řece přirozenou součástí vodního toku. Řeka je zde krásná, ale také záludná. Proto zvolte trasu s ohledem na své vodácké zkušenosti. Rodinám s dětmi a méně zdatným vodákům doporučujeme ke splouvání spíše Malou Vodu a Mlýnský potok, případně hlavní tok Moravy od Mohelnice po most na silnici Mladeč – Nové Zámky. Kolem jezů a objektů malých vodních elektráren přenášejte lodě v doporučených místech, nekoupejte se a neskákejte do vody v blízkosti těchto objektů jakožto v celém úseku vyznačené vodácké cesty – pod vodou leží naplavené kmeny.
Kmeny v hlavním toku řeky Moravy u Vrapače, mezi mostem na silnici Mladeč – Nové Zámky a Litovlí.

 

Podrobnější informace k vyznačené vodácké cestě získáte na Letáku o vodáctví v CHKO Litovelské Pomoraví (formát PDF).

 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt